top of page

Viera v Allah - Šaháda 1. časť

Updated: Jul 18, 2021

1. Povedz (Muhammad, tým, ktorí veriť odmietajú): On, Boh je jeden jediný, 2. Boh je Al Samad, 3. Nesplodil a (ani) nebol splodený, 4. A niet toho, kto by sa Mu vyrovnal. [112. Al Ichľás]


Vieru je možné vnímať:

(i) Rozumom

Náš intelekt si nedokáže predstaviť existenciu akéhokoľvek stvorenia bez existencie Stvoriteľa.

“Myslia si snáď, že boli stvorení z ničoho? Alebo si snáď myslia, že oni sú stvoriteľmi? (Korán 52:35)


(ii) Zmyslami

V ťažkých chvíľach dvíhame ruky k nebu, volajúc, Ó môj Pán, Ó môj Pán, Ó môj Pán, a z Jeho dovolenia je kalamita odstránená.


(iii) Prirodzeným inštinktom

Nikto nie je narodený inak ako v stave prirodzenej čistoty “Al-Fitra”. Jeho rodičia z neho neskôr urobia žida, kresťana alebo čarodejníka (Bukhareee a Muslim).


alebo štúdiom:

(iv) Legislatívnych zdrojov

Je ich veľa. Ibn al-Qayyim povedal, že neexistuje jediný verš v Koráne bez výnimky, ktorý by nemal referenciu v Tawheed (monoteizmus, viera v Allaha Jediného).

Prvým pilierom viery (imaan) je viera v Allaha Jediného ("Tawheed"), ktorá zahrňuje 3 kategórie :


1. “Tawheed Ruboobeeyah”

Allah je Jediný bez akéhokoľvek partnera v Jeho panstve ("Tawheed Ruboobeeyah") a Jeho činoch. Allah Jediný priviedol všetko v existenciu. Stará sa o svoje stvorenia, o ich obživu a existenciu a Sám z toho nemá žiaden úžitok alebo potrebu. Je Jediným Pánom vesmíru a Jeho obyvateľov a nič sa Mu nevyrovná v Jeho suverenite. On je ten, ktorý dáva veciam schopnosť sa pohybovať a meniť. Nič sa nestane bez Jeho dovolenia. Prorok Mohammed, pokoj a mier s ním, zvykol často opakovať zvolanie „La hawla wa laa quwwata illaa billaah “(Neexistuje žiadny pohyb ani sila okrem vôle Allaha).


2.Tawheed Ulooheeyah/Ebaadah“

Allah je Absolútne Jediný, ktorý si zaslúži naše úprimné uctievanie ("Tawheed Ulooheeyah"), to je význam slov „La ilaha illa Allah“. Jeho Jedinosť si uvedomujeme v každej našej činnosti, a On Jediný stojí za akýmkoľvek našim úspechom. Nie je potrebný žiaden sprostredkovateľ medzi Ním a človekom. A toto priame uctievanie bol a je hlavný cieľ stvorenia človeka a podstata posolstva, s ktorým prišli všetci proroci. Allah v Koráne hovorí: „ Stvoril som džinov a ľudí iba preto, aby Ma uctievali (Korán 51:56).


3. “Tawheed Asmaa wa Sifaat”

Viera v Jeho Nádherné mená a Atribúty, („Asmaa wa Sifaat“), bez akéjkoľvek podobnosti v svojej podstate a vlastnostiach s Jeho stvoreniami. To znamená, potvrdzujeme a chápeme ich podľa ich zjavného významu odpovedajúcemu Jeho Vznešenosti, Majestátnosti a Dokonalosti, bez toho, aby sme ich popierali, skresľovali, diskutovali o tom „ako“, alebo aby sa podobali na Jeho stvorenia. Popierame, že Allah má akýkoľvek nedostatok alebo chyby, ktoré On sám popiera. „Nič nie je ako On. On všetko počuje a všetko vidí“ (Korán 42:11).Použitá literatúra:

1. Imam Abdul Aziz Ibn Baaz: Explanation of the important lessons for every muslim. Preložené s dovolením prekladateľa, Haytham Ibn Mohammed Jameel Sarhaan

2. Abdulwahab Al-Sbenaty. Korán. Preklad do slovenského jazyka. Druhé vydanie, 2014.
22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page