top of page

Ochrana Dát

 
lanterns3.png
lanterns3.png

Pravidlá ochrany osobných údajov na našej stránke

 
 
 

 

1. Právna úprava

Ochrana osobných údajov na web stránke www.alkawtharacademy.sk (ďalej aj ako „Stránka“) je zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).

 

2. Účel poskytovania osobných údajov

Účelom poskytovania osobných údajov zo strany registrovaných užívateľov na Stránke je

 1. využívanie výhod, ktoré Stránka ponúka registrovaným užívateľom,

 2. plnenie si povinností, ktoré zákon ukladá Stránke a jej prevádzkovateľom.

 

3. Registrovaný užívateľ

Registrovaným užívateľom (ďalej aj ako „Registrovaný užívateľ“) je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje na Stránke spôsobom, že vyplní registračný alebo iný formulár, ktorý ju bude oprávňovať využívať výhody poskytované Stránkou nad rámec voľne dostupných (bez registrácie) výhod. Každý Registrovaný užívateľ svojou registráciou na Stránke, udeľuje Stránke dobrovoľný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom na v týchto pravidlách. V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, nie je možné sa na Stránke zaregistrovať a využívať výhody poskytované Registrovanému užívateľovi; naďalej však možno využívať prístup na Stránku v oblastiach, ktoré nie sú určené výhradne len Registrovanému užívateľovi.

4. Vek Registrovaného užívateľa

Zaregistrovať sa môžu aj osoby mladšie ako 18 rokov, ale len pod podmienkou, že súhlas s registráciou a spracovaním osobných údajov súčasne v samotnom formulári udelí aj rodič, resp. osoba, ktorá je nositeľom rodičovských práv a povinností. Pri udeľovaní súhlasu rodičom, rodič zároveň súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, ako so spracovaním osobných údajov neplnoletej osoby, ktorej registráciu potvrdzuje.

 

5. Aké údaje na registráciu potrebujeme

Každý užívateľ, ktorý sa chce zaregistrovať, musí vyplniť registračný formulár. V registračnom formulári sa môžu nachádzať povinné údaje a nepovinné údaje. Povinné údaje sú také osobné údaje alebo iné údaje, bez vyplnenie ktorých nie je možná registrácia na Stránke. Nepovinné údaje sú také osobné alebo iné údaje, ktoré nie sú podmienkou registrácie a užívateľ, ktorý sa chce zaregistrovať ich môže, ale nemusí uviesť.

6. Kedy sa spracovanie osobných údajov začne

So spracovaním osobných údajov sa začne v momente vyplnenia registračného formulára užívateľom a jeho odoslania Stránke (podľa toho, či Stránka umožňuje registračný formulár vyplniť a zaslať na Stránku alebo len vyplniť v elektronickom prostredí Stránky).

 

7. Na aké účely sa spracované osobné údaje budú používať

 1. Na administratívne a iné účely spojené s prevádzkovaním Stránky a poskytovania výhod spojených s registrovaným členstvom. Za týmto účelom je Stránka oprávnená poskytnúť tretím osobám osobné údaje registrovaných užívateľov v nevyhnutnej miere, pričom pôjde hlavne o spracovateľov alebo poskytovateľov softvéru a informačných technológii a služieb spojených s prevádzkovaním Stránky.

 2. Na štatistické zistenia spojené s voľnou ponukou Stránky alebo s výhodami spojenými s registrovaným členstvom.

 3. Pri niektorých výhodách Registrovaného užívateľa spojené najmä s priamou účasťou Registrovaného užívateľa na výhode a písomného, zvukového, obrazovo-zvukového alebo iného vstup, sa osobné údaje, vrátane písomných, zvukových, obrazovo-zvukových alebo iných vyobrazení a záznamov môžu vyhotovovať. Preto, ak by Registrovaný užívateľ nechcel, aby sa takéto záznamy vo vzťahu k jeho osobe a osobným údajom pri danej výhode použili a vyhotovili, nesmie takúto konkrétnu výhodu využívať. Jej využitím dáva registrovaný užívateľ súhlas so spracovaním údajov uvedených v tomto bode vo vzťahu ku takejto konkrétnej výhode, ktorú Registrovaný užívateľ začal používať.

 4. Na iné účely spojené s určitou konkrétnou jednorazovou alebo opakujúcou sa udalosťou alebo výhodou spojenou s registrovanými alebo neregistrovanými užívateľmi, ako sú prednášky, diskusie, súťaže a pod.

 

8. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania registrácie Registrovaného užívateľa, najdlhšie do 12. mesiacov po ukončení registrácie Registrovaného užívateľa. To sa nevzťahuje na lehoty určené právnymi predpismi o dĺžke uchovávania osobných údajov (napr. pri daňových dokladov je to 10 rokov od ich vystavenia).

9. Práva a povinnosti Registrovaného užívateľa

Registrovaný užívateľ má tieto práva:

 1. Požiadať kedykoľvek o ukončenie svojej registrácie ako Registrovaného užívateľa. Spracovanie osobných údajov sa v takomto prípade už obmedzí len na účely, ktoré požadujú od Stránky platné právne predpisy EU a SR.

 2. Požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Stránka je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zakonných dôvodov  vymazania osobných údajov.

 3. Požiadať o ukončenie spracovania jeho osobných údajov. V takomto prípade Stránka je oprávnená si ponechať v evidencii osobné údaje.

 

Registrovaný užívateľ má tieto povinnosti:

 1. Poskytnúť Stránke pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 2. V prípade zmeny osobných údajov je povinný bezodkladne oznámiť  Stránke zmenu.

 3. Na výzvu Stránky poskytnúť overenie pravosti užívateľa alebo pravosti poskytnutých osobných údajov.

 

 

10. Práva a povinnosti Stránky

Stránka má tieto práva:

 1. Kedykoľvek si overiť pravosť užívateľa a pravosť poskytnutých osobných údajov.

 2. Kedykoľvek pri akomkoľvek podozrení o nepravosti užívateľa, nepravosti osobných údajov alebo zneužitie osobných údajov inej fyzickej osoby, ukončiť štatút Registrovaného užívateľa a jeho oprávnenie využívať výhody spojené s registráciou na Stránke. V takomto prípade má Stránka aj možnosť zvážiť oznámiť takúto skutočnosť orgánom verejnej moci.

 3. Používať súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácii a údajov na základe odoslania týchto súborov do internetového prehliadača užívateľa z webového servera a ukladajú sa na zariadení užívateľa tak, aby Stránka vedela rozpoznať zariadenie užívateľa. V prípade, ak si užívateľ neželá prijímať tieto súbory, môže zakázať prijímanie súborov cookie vo svojom internetovom prehliadači.

 

Stránka má tieto povinnosti:

 1. Spracovávať osobné údaje Registrovaného užívateľa len na účely na ktoré boli dané alebo ktoré od nej platné právne predpisy EU a SR vyžadujú.

 2. Na požiadanie Registrovaného člena, ukončiť jeho registráciu.

 3. Uchováť osobné údaje Registrovaného užívateľa  vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Registrovaného užívateľa najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 4. Spracovávať  osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení.

 5. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

11. Platnosť a účinnosť

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli prijaté dňa 20. júla 2021 a nadobúdajú účinnosť dňom 20. júla 2021.

 
bottom of page