top of page

Kto je Boh

Updated: Nov 2, 2022

Potrebujeme spoznať Boha? Áno, pretože všetci sa k Nemu raz vrátime. Spoznať Boha nám uľahčí Mu dôverovať.

Je to podobné ako s ľuďmi, dôverujeme ľuďom až keď ich spoznáme.

Ale samozrejme Boh má niečo extra, kto nikto z nás nemá. A o toto by som sa s Vami rada podelila.Boh je jediný

Boh opísal seba vo svojich Božích knihách. Ja budem čerpať zo znamení o Bohu, ktoré sú v Koráne, v kapitole Oddanosť.

Boh je jeden, jedinečný v Jeho bytí, menách a atribútoch. Boh nemá rodičov, nemá potomkov, nemá spoločníkov. Boh je jeden jediný, ktorému sa nič nepodobá, a ktorému sa nič nevyrovná. Boha spoznáme podľa Jeho jedinečných vlastností, ktorými sám Seba opísal v Koráne. Toto je poznanie jedinosti Boha, ktorému musíme nielen porozumieť, ale aj veriť, keď chceme spoznať Boha.

S nikým nezdieľa svoje vlastnosti – všetky sú pre Neho exkluzívne. Nikto nie je ako On. Je najvyšší a najväčší, Boh je nad všetkým.


Boh je Al Samad

Boh je „Al Samad“. „Al Samad“ je veľké a komplexné slovo v arabčine, nedá sa preložiť jedným slovom ani jednou vetou. Koreň tohto slova sa používa na označenie niečoho, čo je pevné, v čom nie je žiadna dutina, žiadny prázdny priestor – to znamená, že do toho nič nemôže ísť, nič z toho nevychádza a je to originál, nič ho nezakrýva, neprechádza žiadnou zmenou - to je základný význam slova „al samad“. Keď sa toto meno používa pre Boha znamená to, že je to ten, kto je stály, ten, kto neumiera, neutrpí žiadnu stratu ani ujmu, je dokonalý a úplný vo svojej bytosti, vlastnostiach, neunavuje sa, nie je ospalý.


„Al Samad“ sa používa aj pre oznančenie vodcu, nad ktorým nie je iný vodca. Boh je teda Pán, vo význame autorita, nad ktorým nie je nikto iný. „Al Samad“ tiež znamená ten, ku ktorému sa obracajú. Ten, od ktorého závisí každý z nás, či už je stvorenie, ktoré existuje v nebi alebo na zemi, vo vode. Boh je najvyšší, nad ktorého vyššieho niet, Boh ku ktorému sa všetci o pomoc obracajú, pričom On sám sa bez všetkých zaobíde a nepotrebuje ničiu pomoc.


Nesplodil a nebol splodený

Boh nie je otcom a ani nemá otca, je nezávislý od všetkých. Keď sme rodičia alebo deti, znamená to, že sme závislí – máme záväzky a povinnosti voči rodičom a deťom.


V kapitole Mária, verš/znamenie 92 sa hovorí:

„A pritom nenáleží k vlastnostiam Toho, v moci ktorého je milosť, aby sám Sebe učinil dieťa."


V kapitole Proroci, verš/znamenie 26, sa hovorí:

„Povedali: „Ten, v moci ktorého je milosť si učinil dieťa.“ Jedinečný je, nemá sa mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde. Oni sú len Bohu odovzdaní a sú ctihodní.“


Postavenie každého pred Bohom je služobník Boží.


Niet toho, kto by sa Bohu vyrovnal

Bohu sa nikto nevyrovná. Niekto nie je podobný ako Boh. Najvyssšia moc, najvyššia autorita je Boh. Boh je nad všetkým.

Všetka moc spočíva u Neho, s nikým ju nezdieľa. Boh nás nepotrebuje, my potrebujeme Boha. Boh napĺňa všetky naše potreby. Boh nepotrebuje podporu, Boh je ten, kto poskytuje podporu, na koho sa môžeme spoľahnúť, koho môžeme prosiť a On odpovedá na naše prosby.


V kapitole Rozlíšenie, verš/znamenie 2, sa hovorí:

„Ten, ktorému náleží kráľovstvo nebies a zeme, ktorý si neučinil žiadne dieťa, ktorý nemá spoločníkov v kraľovaní a ktorý všetko stvoril a predurčil predurčením.“


Prosba k Bohu, ktorého sme spoznali

Výrok Proroka Mohammeda (požehnanie a pokoj s ním) vo význame: „Raz Prorok Mohammed (požehnanie a pokoj s ním) počul muža prosiť Boha menami obsiahnutými v kapitole Oddanosť – Prosím ťa Bože, svedčím Ty si Boh a niet iného Boha okrem Teba, Ty si jediný, Ty si Al Samad, nesplodil si a nebol si spolodený, a niet toho kto by sa ti vyrovnal ... a pokračoval vo svojej prosbe (pýtal čo potreboval od Boha). Keď Prorok počul túto prosbu, odpovedal: „Boh ti dá, odpovie na tvoju prosbu.“


Keď porozumieme kto je Boh – spoznáme Boha, vtedy Ho môžeme prosiť a dôverovať Mu, že On odpovie na naše prosby.


Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Korán, Tridisata časť s vysvetlivkami, Abdulwahab Al-Sbenaty

www.koran.sk

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Ichlás od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page