top of page
question marks.png
Tu nájdete často kladené otázky či sa to už týka technickej stránky (ako s kurzami), alebo islámu na Slovensku, alebo islámu vo všeobecnosti. 
thinking muslima.png

FAQ

 • Komu je adresovaný Korán?
  Celému ľudstvu. V kapitole Nisa, verš 170, sa uvádza vo význame: Ó ľudia, teraz prišiel k vám posol s pravdou od vašeho Pána, uverte, a bude to pre vás lepšie. Avšak ak neuveríte, veď Allahovi patrí všetko čo je na nebesiach, aj na Zemi, a Allah je vševediaci, múdry.
 • Prečo bol Korán zoslaný?
  Aby sme boli správne vedení, našli zmysel života a svoj cieľ, žili pokojne, a boli úspešní v tomto živote a aj vo večnosti. V kapitole Luqmán, sa uvádza vo význame: verš 2: Toto sú znamenia Knihy múdrej, verš 3: vedenie aj milosrdenstvo pre tých, ktorí dobro konajú, verš 4: ktorí dodržujú modlitby, dávajú almužny (zakat), a o živote posmrtnom sú bezpochyby presvedčení. verš 5: Títo sú Pánom svojím správne vedení a títo budú blažení (úspešní).
 • Čo je hlavný pilier islamu?
  Hlavným pilierom islamu je otvorené a úprimné vyhlásenie viery, tzv. „shahada“, „Vyznávam, že niet boha okrem Allah a Mohammad je posol Allah.“ (viď blog pre detaily)
 • Čo je to Ihsaan?
  Ihsaan znamená uctievanie Allah „par excellence“, to znamená akoby veriaci videl svojho Pána, aj keď Ho nevidí, je si úplne vedomý, že On vidí jeho. Jeho srdce je očistené od akýchkoľvek negatívnych pocitov ako závisť, nenávisť, škodoradosť, pomstychtivosť, pokrytectvo či arogancia. „V deň, keď nepomôže žiaden majetok, ani deti, Zachráni sa jedine ten, kto príde k Bohu so zdravým srdcom“ (Korán, kapitola 26:88-89). Modlitbu, či akúkoľvek činnosť vykoná najlepšie ako je schopný s úprimnosťou, pokorou a vďačnosťou. (viď blog pre detaily)
 • Čo je to viera (imaan)?
  Viera je jednak otvorené vyjadrenie jazykom, jednak duchovná úprimná viera v srdci, ktorá je v zhode a harmónii s činmi. Rastie s poslušnosťou k Allah a klesá hriechmi.
 • Čo sú piliere viery (imaan)?
  Viera (imaan) má šesť pilierov: 1. Viera v Allah 2. Viera v Jeho anjelov 3. Viera v Jeho sväté knihy 4. Viera v Jeho Poslov 5. Viera v Deň Súdu 6. Viera v Osud (Al-Kadar), či už dobrý alebo zlý.
 • Komu sa dostane, kto získa, správne vedenie z Koránu?"
  Ten, kto je bohabojný. Prvým krokom k získaniu správneho vedenia z Koránu je čítať Korán, a druhým krokom je implementovať ho, správať sa podľa poznania, ktoré sme z Koránu získali. Verš 2, kapitola Al Baqara, vo význame: Toto Písmo, o ktorom niet pochýb, je vedením pre bohabojných.
 • Kto je bohabojný?
  Arabské slovo ˝taqwa˝ (bohabojnosť) doslovne znamená usilovne sa chrániť pred niečím škodlivým. Vo veršoch 3, 4, a 5, v kapitole Al Baqara, je uvedené vo význame kto sú bohabojní: verš 3: ktorí veria v nepoznateľné, dodržujú modlitbu a z toho čo sme im uštedrili rozdávajú verš 4: ktorí veria v to, čo bolo zoslané tebe (Prorok Muhammad, pokoj a mier s ním), aj v to čo bolo zoslané pred tebou, a pevne sú o živote budúcom presvedčení verš 5: títo sú Pánom svojím správne vedení a títo budú úspešní, blažení
 • Čo znamená „neveriť“?
  Arabské slovo „kafara“, ktoré sa prekladá ako „neveriť“, doslova znamená skryť niečo, zakryť niečo, tiež sa toto slovo používa v spojitosti s prácou farmára, keď rozsieva semienka, pretože on schováva semienka pod pôdu; a tiež môžeme nájsť toto sloveso spojené s nocou, pretože noc je pokrytá temnotou. Slovo neveriť je technicky opakom slova veriť: „Neverím, neprijímam, nepodriaďujem sa Allahovi.“ Slovo neveriť tak možno preložiť v najširšom slova zmysle ako skryť alebo zakryť pravdu; inými slovami povedané osoba vie, pozná pravdu, ale neakceptuje ju, nekoná podľa nej. V kapitole Al Baqara, verš 2, sa uvádza vo význame: „.... Ale v skutočnosti skupina z nich zatajuje pravdu, zatiaľ čo oni vedia.“
 • Aké sú následky neviery?
  V kapitole Al Baqara, verš 6, je uvedené vo význame: „Skutočne, ktorí neveria je pre nich to isté či ich varujete alebo nie, aj tak neuveria.“ V kapitole Al Baqara, verš 7, sa uvádza vo význame: „Allah zapečatil ich (spomenutých v predchádzajúcom verši) srdcia a ich sluch a na ich zraku je závoj (ktorý ho zahaľuje a cez ktorý nevidia; to všetko je ako trest za to, že vieru a posolstvo, ktoré On zoslal, odmietali). A pre nich je veľký trest.“ Zapečatenie sŕdc, sluchu a zraku neveriacich je prirodzeným dôsledkom ich neviery. Podobné to je, keď máme stroj a dlho ho nepoužívame, bude fungovať? Nie, pretože zvnútra zhrdzavel. Je potrebné ho opraviť zvnútra, vyčistiť. Podobne, ak nepoužívame svoje srdce, sluch a zrak, príde čas, keď srdce, sluch a zrak nebudú fungovať správne. Príde čas, keď vidíme a počujeme pravdu, ale nedostávame z nej žiaden prospech; počuje varovanie, ale nie sme ním nijako ovplyvnení. Ak má človek sklon konať dobro, Allah mu to uľahčí. Ak má človek sklon robiť zlo, Allah mu to umožní. Naše schopnosti sluchu, zraku, cítenia, uvažovania a porozumenia musíme využiť, pretože ak nie, zhrdzavejú a nebudú fungovať správne. Ďalším dôvodom, prečo Allah zapečatil tieto schopnosti ako sú srdce, sluch a zrak, je pretože neveriaci kráčajú za svojimi túžbami, robia všetko čo chcú, čo ich poteší. Napríklad lekár varuje pacienta, aby prestal jesť nejaké jedlo, alebo robiť nejaký zlozvyk, pretože by mohol ochorieť a pacient lekára neposlúchne, riadi sa jeho túžbami, napriek tomu, že má vedomosť, že môže ochorieť, ak neuposlúchne lekára. Následkom bude to, že tento pacient má veľkú pravdepodobnosť ochorieť. Zapečatené srdcia sú teda vlastnosťami neveriacich. Ak človek tvrdí, že je moslim, ale výstrahy mu neprinesú úžitok, podobá sa neveriacemu. Existuje mnoho úrovní a typov neviery, tak podobne ako nie sú ľudia s rovnakou úrovňou viery. Šiesty a siedmy verš kapitoly Al Baqara sú o čistej neviere – sú o tých, ktorí poznajú pravdu, ale neprijímajú ju. Osoba by teda mala byť vždy otvorená pravde. Keď nám niekto povie pravdu, čo je správne, musíme ju prijať. Štúdiom Koránu narazíme na veľa vecí, ktoré by sme mohli z nejakého dôvodu ťažko prijať, možno preto, že to nerobí naša rodina alebo to jednoducho my nerobíme. Nepozerajme sa na rodinu, alebo kultúru, pozerajme sa na to, čo chce Allah, aby sme robili, inak budeme ako neveriaci ľudia, ktorí nie sú otvorení pravde. Mali by sme prijať varovania, inak nebudeme schopní získať z nich úžitok. Keď zistíme, čo by sme mali urobiť, jednoducho to urobme. A keď zistíme, čo by sme nemali robiť, držme sa od toho ďalej. Mali by sme používať správne svoju myseľ, srdce, sluch a zrak, inak nám môžu byť odobraté. Keď zistíme, že poznáme pravdu, ale neriadime sa ňou, je to znamenie, že naše srdce je zapečatené, takže by sme mali začať nasledovať pravdu, začať vnášať poznatky do našich činov a požiadať Allah, aby nám daroval úspech konať podľa toho, čo vieme, aby nám pomohol v našom snažení.
 • Čo znamená viera v anjelov?
  Anjeli pochádzajú z pre nás neviditeľného sveta. Allah Všemohúci ich vytvoril zo svetla. Poslúchajú bezhranične Allah a neposlušnosť je im úplne cudzia. Majú duše; „Duch svätý“ (Korán 2:87), telo; "Kto učinil anjelov poslov s krídlami dvomi a tromi a štyrmi pármi“(Korán 35: 1), srdce;„ A až zľaknutie opustí ich (anjelské) srdcia “(Korán 34:23) a intelekt; „povedia (anjeli):‚Čo povedal váš Pán?“ Povedia: „Pravdu“. On je Najvyšší a je Veľký. “ (Korán 34:23). Pýtajú sa a odpovedajú, čo dokazuje, že majú intelekt. Veríme v anjelov, ich mená (Gabriel „Jibreel“, Michal „Meekaaeel“, Israfil „Israafeel“ atď.), ich povinnosti (napr.„nosiči trónu“) a všetko, o čom sme boli o nich informovaní.
 • Čo znamená viera v Božie knihy.
  Veríme, že je to „reč“ Allah, zoslaná k nám, a nie sú vytvorené človekom. Allah Vznešený poslal s každým poslom knihu. Veríme v tie knihy, o ktorých nás Allah informoval ich menom, v ich príbehy a nariadenia, ktoré neboli zrušené Koránom, pretože Korán ruší to, čo prišlo pred Koránom z týchto Písiem a je to „Muhaiminan“ (dôveryhodný v Jeho vznešenosti a výpovedi) nad nimi. (Al-Korán, At-Tawraah (Tóra proroka Mojžiša „Moosaa“), Al-Injeel (Evanjelium proroka Ježiša „Eesaa“), Az-Zaboor / Žalm (kniha Proroka Davida „Dawood“), Suhufa Ibraheema a Moosaa (Písma Prorokov Abraháma a Mojžiša, „Ibraheem a Moosaa“), pokoj a mier s nimi všetkými.
 • Prečo ľudia nevedia vytvoriť niečo podobné Koránu?
  V kapitole Al Baqara, vo verši 23, je uvedené vo význame: „Ak ste na pochybách o tom, čo sme zoslali nášmu služobníkovi (Prorokovi Mohammedovi, požehnanie a mier s ním), tak prineste kapitolu podobnú tejto a privolajte si svedkov svojich okrem Allaha, ak ste pravdovravní!” V kapitole Al Israa, vo verši 88, Allah opäť vyzýva ľudstvo, vo význame: „Povedz: „Aj keby sa ľudia a duchovia spojili, aby vytvorili niečo podobné tomuto Koránu, neboli by schopní prísť s niečím podobným, aj keby si vzájomne pomáhali.“ Allah vyzýva ľudi, ktorí majú pochybnosti o tom čo zoslal svojmu služobníkovi, aby priniesli kapitolu podobnú tejto kapitole, aby prinesli Korán podobný tomuto Koránu, podobný v zmysle jeho výstižnosti, krásy, zmysluplnosti, relevatnosti, správnosti, a pravdivosti, Korán nie je len kniha, slová a prejav, ale je to tiež zázrak zároveň. Ako je to možné? Keď Allah Vysokovznešený dal zázraky prorokom, tieto zázraky boli relevantné pre konkrétnu dobu. Napríklad, v čase proroka Mojžiša (pokoj s ním) bola populárna mágia. A preto Allah dal Mojžišovi (pokoj s ním) zázraky, ako palica, ktorá sa premenila na hada, biela ruka. V čase proroka Ježiša (pokoj s ním), to bola medicína, ktorá bola populárna, a tak Allah dal Ježišovi (pokoj s ním) zázraky, pomocou ktorých mohol liečiť chorých, ako napríklad slepého, malomocného, a tiež mŕtvemu dal život s príkazom Allaha Vysokovznešeného. V čase proroka Mohammeda (požehnanie a mier s ním), ľudia sa zaujímali o poznanie, vedu, objavy; doba vedy a poznania začínala. Arabi sa zaujímali o jazyky a o poéziu, to bola jediná vec, na ktorú boli hrdí, a ktorú si cenili. Arabi žili na púšti, nemali žiadnu architektúru a umenie ako iné národy. Na miestach kde sú hory, lesy, dážď, je veľa spôsobov ako sa viete vyjadriť. Ich kultúrou bola výrečnosť a jazyk, a preto mali veľký záujem o poéziu. A preto Allah zoslal Korán, ktorý je veľmi výstižný, zmysluplný a pravdivý, že ani Arabi nie sú schopní niečo podobné vyprodukovať. Mnohí ľudia, ktorí ani nerozumejú arabskému jazyku, a ktorí ani nie sú moslimovia, sa čudujú, keď počujú recitáciu Koránu, pretože im prináša pokoj a slová Allaha ich priťahujú aj napriek tomu, že im nerozumejú.
 • Prečo niektorí ľudia, aj napriek tomu, že čítajú Korán nie sú správne vedení, a niektorí sú správne vedení?"
  V kapitole Al Baqara, vo verši 26, je uvedené vo význame: „Allah sa neostýcha uviesť akýkoľvek príklad – podobenstvo komára, alebo to čo je väčšie ako komár. Tí, ktorí uverili, vedia, že to je pravda od ich Pána, ziatiaľčo tí, ktorí neuverili, hovoria:„ Čo chcel Allah týmto príkladom povedať?“ On necháva ním mnohých zblúdiť, avšak mnohí sú správne vedení – a budú uvedení v blud iba hanebníci (tí, ktorí prekračujú hranicu; tí, ktorí sú neposlušní).“ Veriaci nemá pochybnosti o slove Allahovom. Veriaci nepovie prečo, veriaci je podriadený. Mali by sme používať svoj rozum, uvažovať a pokúsiť sa rozumieť, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že naše myslenie je limitované, možno niekedy niečo vyzerá nelogické pre nás, niekedy musíme uvažovať viacej, viacej sa snažiť rozumieť, viacej skúmať. Pokiaľ študujeme Korán musíme dôverovať slovám Allaha. Ľudia získajú úžitok z Koránu v rámci ich vlastnej kapacity a v rámci ich úmyslov. Ak je váš zámer nájsť vedenie, nájdete v Koráne vedenie od Allaha. Ak je váš úmysel, nájsť falošnosť, nájdete falošnosť v Koráne. Čo je váš úmysel získať štúdiom Koránu, to je to čo získate. Preto by sme mali upraviť náš zámer prečo študujeme Korán. A vzhľadom na vyššie uvedené by sme si mali stanoviť vysoký cieľ pre seba, pretože to je to čo získame. Neuspokojte sa s cieľom - byť lepšou osobou, alebo - chcem to čo mi Allah dá. Čokoľvek čo ste si predsavzali získať štúdiom Koránu získate v rámci priestoru vo vašom srdci, schopností a zámeru.
 • Čo znamená viera v „Posledný Deň“ (piaty pilier viery).
  Je to viera vo všetko, čo sa stane po smrti ako je zmienené vo svätom Koráne a Prorokovej, pokoj a mier s ním, tradícii („sunnah“). Duša opúšťajúca mŕtve telo vystupuje k nebesiam za podpory Anjelov, kde sa pred ňou buď nebo otvorí, alebo brány nebies zostanú pred ňou zatvorené. Potom sa vráti späť do tela, aby človek počul kroky tých, čo ho pochovávajú. Nasleduje výsluch dvoch anjelov („Munkar a Nakir“) a trest alebo odmena v hrobe, Vzkriesenie, Boží súd, Most („Siraat“), Raj alebo Pekelný oheň. Veriaci veria, že uvidia svojho Pána v deň Súdu a v Raji, z Jeho vôle, a sľúbenú rieku Proroka (alKawthar), pokoj a mier sním
 • Čo znamená polyteizmus „Shirk“ a aké sú jeho kategórie.
  Shirk“ v arabčine znamená rovnocenné partnerstvo. V arabčine sa hovorí: „ashraka baynahuma“- pripojil sa k nim-, keď myslíme osoby rovnakého postavenia, statusu; alebo „ashraka fi amrihi ghayrahu“, keď máme na mysli zapojenie dvoch ľudí. Pokiaľ ide o „sharee’ah“ alebo islamskú terminológiu, „shirk“ znamená pripisovať partnera alebo rivala k Allahovi Jedinému v Jeho panstve („Ruboobiyyah“), bohoslužbe („Ulooheeya“) alebo v Jeho menách a atribútoch („Asmaa wa Sifaat“). „Shirk“ sa delí podľa závažnosti na veľký, malý a skrytý.
 • Časy, kedy je všeobecná odporúčaná modlitba („sunnah“) bez konkrétneho účelu zakázaná:"
  1. Od úsvitu, kým slnko nevystúpi do výšky oštepu, v dnešnej dobe to odpovedá asi dvanástim minútam po východe slnka, ale pre istotu treba počkať štvrť hodinu. 2. Keď je na pravé poludnie slnko priamo nad hlavou, kým neprejde za zenit. 3. Od modlitby „Asr“(popoludňajšia modlitba), až kým slnko úplne nezapadne.
 • Kde sa dajú kúpiť halál potraviny (vrátane arabských a ázijských)?
  V Bratislave sa dá kúpiť čerstvé mäso halál v Orient potravinách, ktoré sa nachádzajú v centre, na Americkom Námestí 1. https://en.orientsvetgurmanov.sk/
 • Kde sa dá v Bratislave pomodliť piatková modlitba?
  Momentálne je možnosť zúčastniť sa piatkovej modlitby iba pre mužov a to v kultúrnom centre Cordoba na Obchodnej ulici. Informácie o isláme v slovenčine: https://www.islamonline.sk/ http://www.koran.sk/
 • Existuje preklad Koránu do slovenčiny?
  Áno, Korán sa dá kúpiť v knižnej podobe v slovenskom jazyku (https://www.martinus.sk/?uItem=246095) Takisto je dostupný v pdf formáte na stránke: https://koran.sk/wp-content/uploads/2018/09/Koran-preklad-do-slovenskeho-jazyka-2015-1.pdf
 • Sú všetky kurzy zadarmo?
  Áno, úplne všetky kurzy sú a budú úplne zadarmo :) Nie je v tom žiaden háčik. Snažíme sa robiť dawah (volať ľudí k islámu) a preto si určite peniažky pýtať nebudeme.
 • Pre koho sú určené kurzy?
  Momentálne ponúkame kurzy len pre ženy, alebo deti do 16 rokov. V budúcnosti chceme, ale pridať aj kurzy pre mužov.
 • Ako sa prihlásiť na kurz?
  Treba stlačiť na "Prihlásenie na kurzy". Tam si vyberiete kurzy, ktoré chcete a stlačíte prihlásiť sa. Ak si chcete pozrieť kurzy z archívu treba sa najskôr stať členom. Akonáhle sa stanete členom (a my Vám to odsuhlasíme) máte prístup k archívu všetkých kurzov.
 • Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?
  Áno, môžete sa prihlásiť na ľubovolný počet kurzov ak sú v rámci Vašej vekovej kategórie.
 • Mám problém s registráciou
  Napíšte nám na alkautharacademysk@gmail.com
 • Prečo sa musím zaregistrovať (prihlásiť)?
  Ak sa chcete prihlásiť na kurzy, alebo mať prístup k archívu kurzov (alebo obidvoje) je potrebné sa prihlásiť. Vaše osobné informácie nebudú s niekým a ničím zdielané. Je to len pre nás aby sme vdeli, kto je členom naších kurzov a kto má prístup k našim videám.
 • Prečo sú videá zoz záznamu kurz Tafsír v zlej kvalite?
  Videá boli preformatované a zle sa uložili. Nové videá už budú v dobrej kvalite inšAllah. Podstatné v tomto kurze je však počúvať. Preto sme videá uploadovali aj v zlej kvalite.
bottom of page