top of page

DUA I.(Prosba modliaceho)DEFINÍCIA

Presný význam: volanie. Pozývať, prosiť alebo vyslovene žiadať niekoho o niečo.

Imam Ibn Qayyium: Prosiť o dobrodenie, a odstránenie zla či bezprávia, ktoré prosiaceho postihlo a o ochranu pred poškodením alebo pohromou, ktoré môže prosiaceho zasiahnúť.

Khattabi: * Boží služobník prosiaci svojho Pána o pomoc * o kontinuálnu podporu * vyjadrujúc svoju núdzu po Allahovi * priznanie sa k vlastnej neschopnosti zmeniť veci * chváliť svojho Pána a prisudzovať Mu Jeho atribúty veľkorysosti, blahobytu, či odmeny.

Al-Nu´man syn Bashira zaznamenal, že Prorok ﷺ povedal, “Prosba je modlitba. Prosba je neoddeliteľná súčasť modlitby. Potom, Prorok, ﷺ recitoval verš, (vo význame):

“Tvoj Pán povedal: Proste Ma, Splním vám vaše prosby. Tí, ktorí sa povyšujú nad to, že by Ma mali uctievať, tí vojdú do pekla ponížení.” 40:60

(At-Tirmidhi 3372, Sahih podľa Darussalam)

“On je večne živý, niet boha okrem Neho, preto Ho vzývajte a buďte v náboženstve svojmu Jemu verní…” 40:65

Čo môžeme našimi prosbami získať?

1. Prosba je zbraň veriaceho, ktorá zvyšuje jeho “Imaan” , vieru v Allaha (celým telom, dušou a mysľou) a v Jeho schopnosti.

2. Prosbami si uvedomujeme existenciu nádherných Mien Allaha a Jeho Atribútov.

3. Pripomíname si vlastnú obmedzenosť.

4. Pripomíname si neobmedzené schopnosti Allaha, Všemocného.

5. Potvrdzujeme, že veríme, že Allah nás počuje a môže odpovedať.

6. Qadr od Allah, dobrý a zlý. Osud je v “rukách” Allaha, Najvznešenejšieho.

7. Pocit odkázanosti na Allah.

8. Potvrdenie Jeho nekonečnej štedrosti, požehnania a milosrdenstva.


TYPY PROSIEB

1. Masalah - Žiadosť, Prosba --- napr. daj mi čo je dobré na tomto svete aj v živote posmrtnom.

2. IbadahUctievanie --- chváliť, velebiť a zbožňovať súru FATIHA – „Teba uctievame a Teba Jediného o pomoc prosíme“ (1:5)

a. Najlepší vykonávajú oboje, uctievanie aj prosenie, k Allahovi Jedinému.

b. Pros pre oboje. Materiálne veci tohto života (Duniya) a blahobyt v živote posmrtnom (Alakhira).

c. Pros v oboch životných situáciach. ľahkých i ťažkých.


KATEGÓRIE PROSIEB:

1. Prosba o nové požehnanie.

2. Prosba o pretrvávanie momentálneho blahobytu

3. Prosba o ochranu pred potenciálnou škodou, ublížením, katastrofou

4. Prosba o odstránenie už existujúcej škody, poškodenia, choroby, katastrofy...

Súra Imran: verš 193

„Pane náš, odpusti nám naše hriechy a vymaž nám naše zlé skutky a vezmi nás k Sebe spolu s úctivými. Pane náš, i daj nám čo si nám sľúbil skrz svojich poslov a nepotup nás v deň zmŕtvychvstania. Veď ty neporušíš žiaden sľub. „


ALLAH ODPOVIE PIATIM:

1. Tomu, kto prosí o blaho pre brata/sestru v islame v jeho/jej neprítomnosti:

Abu Darda zaznamenal, že Prorok ﷺ povedal: “Ten, kto prosí pre svojho brata za jeho chrbtom (v jeho neprítomnosti), príslušný anjel (zodpovedný za prinesenie prosby k jeho Pánovi) povie: “Aameen, a to je tiež pre teba.” (Muslim, Hadith 6, Mishkat al-Masabih, tiež Abu Dawud, Al-Albani ho klasifikoval ako správny (sahih))

2. Ten, kto je utláčaný, ponižovaný:

Prorok ﷺ povedal: “Obávaj sa prosby utláčaného, pretože medzi ním a Allahom nie je žiadna prekážka. “ (Sahih al-Bukhari a Muslim, hadith 87, Riyad as-Salihin)

3. Prosiacemu otcovi (rodič) pre svojho syna (dieťa):

Abu Hurairah, nech je s ním Allah spokojný povedal, že Prorok ﷺ povedal: “Tri modlitby sú istotne zodpovedané: prosba utlačovaného, prosba cestujúceho a prosba rodiča pre svoje dieťa. “ (Sunan Ibn Majah, Vol.5 , výrok 3862, tiež Abu Dawud a At-Tirmidhi)

4. Prosiacemu počestnému, bezúhonnému synovi/dcére pre jeho alebo jej rodičov:

Abu Hurairah, nech je s ním Allah spokojný povedal , že Prorok ﷺ povedal: Keď človek zomrie, je to koniec jeho dobrých skutkov okrem troch: pokračujúcej dobročinnosti (charity), užitočnej vedomosti (ktorá sa šíri ďalej) a bezúhonnych potomkov, ktorí sa budú modliť a prosiť pre neho.” (Muslim, výrok 178)

5. Tomu, koho má Allah rád:

V svätom hadithe, (Qudsi), Allah hovorí: „...Môj pokorný služobník sa snaží priblížiť ku Mne svojimi dobrovoľnými aktmi modlitby (Nawafil) až kým ho Nemilujem. Keď ho Milujem, Budem jeho ušami, ktorými počúva, jeho očami, ktorými hľadí, jeho rukami, ktorými bojuje, a jeho nohami, ktorými chodí; a keď Ma požiada o niečo, Dám mu; a keď hľadá útočisko u Mňa, Poskytnem mu ho. Neváham nad ničím rovnako, ako váham nad [zmocnením sa] duše môjho verného služobníka: on nenávidí smrť a ja nenávidím, keď mu ubližujem.“. (Bukhari, výrok 25, 40 Svätých výrokov)


Použitá literatúra:

1. „Sacred Formula“ preložené s dovolením autora sheikha Yahya Adel Ibrahim, https://yahyaibrahim.com/live/

2. Abdulwahab Al-Sbenaty. Korán. Preklad do slovenského jazyka. Druhé vydanie, 2014.


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page