top of page

Viera v božské predurčenie (Qadaa a al-Qadr)

Updated: Jul 13, 2021

Nebudete môcť chcieť (čokoľvek) bez toho, aby to (Boh) Pán tvorstva chcel (vám to umožniť). [al-Takweer 81:29]


Šiestym pilierom viery je viera v "al-Qadr" (božský dekrét, božské predurčenie). V knihe Saheeh Muslim (8a, kniha 1, výroky 1) nájdeme výrok, podľa ktorého sa Ibn Umar, nech je s ním Allah spokojný, dopočul o tom, že niektorí ľudia popierajú božské predurčenie. Povedal: „Ak stretnem týchto ľudí, poviem im, že s nimi nemám nič spoločné a oni nemajú nič spoločné so mnou. Abd-Allah ibn Umar prisahal na Jediného (Allah), že keby hociktorý z nich mal toľko zlata ako je hora Uhud a minul ho, Allah Všemocný to od neho neprijme, pokým neverí v božské predurčnie. “[zdroj sunnah.com]. Preto môžeme povedať, že viera človeka je neúplná bez viery v al-Qadr.

Existujú 4 aspekty "al-Qadr"; (i) dokonalé poznanie, (ii) “perom” zaznamenané, (iii) slobodná voľba versus vôľa Božia a (iv) Božie stvorenie.


(i) Dokonalé poznanie

Prvým aspektom božského predurčenia je fakt, že Allah, Vznešený, vie úplne všetko a neexistuje jediná vec, ktorá by Mu bola neznáma alebo skrytá na nebi alebo na zemi. Allah hovorí: „Plne vie, čo je pred nimi (budúcnosť) a čo je za nimi (minulosť a prítomnosť)...“ (Korán, 2: 255).


(ii) “Božie pero”

Druhým aspektom je presvedčenie, že Allah, Vznešený, prikázal “peru”, aby zaznamenalo všetko (všetky záležitosti), ktoré sa stanú až do Dňa Zmŕtvychvstania. Prorok, pokoj a mier s ním, povedal: „50 000 rokov pred stvorením neba a zeme Allah predurčil osud všetkým stvoreniam, keď bol Jeho trón na vode.“ (Moslim, 16/442 s Nawawi). Allah hovorí: „Niet nič skrytého v nebi, ani na zemi bez toho, aby to bolo v Knihe jasnej (Al-Lawh al-Mahfud)“ (Korán, 27:75).


(iii) Vôľa

Tretím aspektom božského predurčenia je presvedčenie, že to, čo Allah Vznešený, chce, sa stane, dobré aj zlé, a to, čo Allah nechce, sa nestane, či už to bude spojené s Jeho činmi alebo činmi Jeho stvorení. Allah hovorí: „A nebudete môcť chcieť bez toho, aby to Pán tvorstva chcel“ (Korán, 81:29).


(iv) Božie stvorenia

Štvrtým a posledným aspektom je presvedčenie, že Allah Všemocný je Tvorcom všetkého. On stvoril svojho služobníka a On je tiež Tvorcom jeho čŕt a jeho činov „Allah stvoril vás i to, čo robíte“ (Korán, 37:96).


Preto v spojení s Allahom nič nespochybňujeme, skôr prijímame a veríme v Jeho úplnú spravodlivosť a múdrosť a že Ho nemožno spochybňovať v tom, čo pre nás predurčil a čomu nie sme schopní porozumieť, lebo Allah, Vznešený, vytvoril našu myseľ obmedzenú v tomto svete (zdroj: wordpress).


"Qadaa"

"Qadaa" (Božská vôľa) znamená dokonalosť a dokončenie, a tiež znamená nariadenie a rozriešenie, ak je to spomenuté spolu s "al-Qadr". Ak sa však "Qadaa a al-Qadr" vyskytnú samostatne, majú rovnaký význam. Veríme, že všetko, čo je predurčené, sa stane v čase, keď to chce Allah, Všemohúci, a že ten čas je známy iba Jemu. A všetko sa udeje spôsobom ako bolo predurčené.


Ponaučenie

· Veriaci má slobodnú voľbu, avšak Allah, Vznešený, vopred vie, ako bude človek konať alebo čo si vyberie. Božské poznanie nepozná hranice a nemá vplyv na slobodu rozhodnutia v našich záležitostiach.

· Je nevyhnutné veriť vo všetky 4 aspekty "al-Qadr", aby bola viera úplná, a uznať, že obe slová "Qadaa a al-Qadr", ak sú spomenuté spolu, sú synonymami. Ak sú však uvedené osobitne, "Qadaa" znamená Božie rozhodnutie v Jeho stvoreniach, ako je ich vytvorenie, zánik alebo premena. Zatiaľ čo "al-Qadr" znamená to, čo Allah predurčil na existenciu z Jeho stvorení. Božské predurčenie ("al-Qadr") teda predchádza božskému rozhodnutiu ("Qadaa") (wordpress.com).

· Správna viera v "Qadaa a al-Qadr" podporuje veriaceho v konaní dobrých skutkov a dáva mu pokoj v duši s vedomím, že mu nemôže nič ublížiť alebo ho zastaviť okrem toho, čo chcel Allah.

· Veriaci sa k Nemu obracia v ťažkých časoch, aby činil pokánie a dosiahol odpustenie a úľavu, a bude vďačný v čase spokojnosti a pohody.

· Veriaci sa snaží byť pokorný a skromný, nie arogantný a pyšný, pretože chápe, že jeho bohatstvo, zdravie, krása, postavenie alebo úspech nie sú jeho vlastná zásluha, ale vôľa Allah.

· Viera vo všetky 4 aspekty božského predurčnia podporuje veriaceho človeka, aby urobil maximum v jeho každennom úsilí, a potom výsledok prenechal na Allaha a s Jeho rozhodnutím je spokojný. “...Môže sa vám však protiviť niečo a pritom je v tom pre vás dobro. Môže sa vám ale aj niečo zapáčiť a pritom je v tom pre vás zlo. A Boh vie, ale vy neviete (Korán, 2:216).


Použitá literatúra:

1. Imam Abdul Aziz Ibn Baaz: Explanation of the important lessons for every muslim. Preložené s dovolením prekladateľa, Haytham Ibn Mohammed Jameel Sarhaan

2. Abdulwahab Al-Sbenaty. Korán. Preklad do slovenského jazyka. Druhé vydanie, 2014.

3. Sheikh ul-Islam Ibn Taimiyah, Sharh Al-Aqeedat-il-Wasitiyah, Dar-us-Salam Publication, 1996, pg. 58, 182, 189.

4. S Ibrahim Nov 2011 Archive for the ‘Qada and Qadr’ Category https://islaamiccreed.wordpress.com/category/qada-and-qadr/


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page