top of page

Prosba proroka Abraháma, pokoj s ním

„Pane môj, daj mi múdrosť a pripoj ma k zbožným“Dať niekomu dar je ťažké – zvlášť, ak chceme darovať niečo čo bude pre darovaného užitočné, čo potrebuje – niečo čo si nemôže sám dovoliť, čo nemôže sám nájsť.

Prorok Abrahám, pokoj s ním, pýta múdrosť od Boha, nevie ju získať sám, nemôže si ju sám zadovážiť, prosí Boha, aby mu ju dal.


Čo je múdrosť? Múdrosť doslova znamená umiestniť niečo tam kam to patrí vhodným a najlepším spôsobom – robiť niečo správnym spôsobom, robiť správne rozhodnutie v správny čas. Múdrosť tiež znamená učiť sa dobré, a žiť podľa toho; vo význame implementovať poznanie, ktoré sme získali. Veľakrát vieme čo máme robiť, ale nie sme schopní to urobiť.


Boh nás učí cez Proroka Mohammeda, požehnanie a pokoj s ním, čo je zmyslom života, veci, ktoré sme predtým nevedeli, s ktorými sme sa nenarodili. Ľudia väčšinou nepripisujú dôležitosť učeniu náboženstva. My sme sa nenarodili s poznaním náboženstva, narodili sme sa len s prirodzeným inštinktom hľadať a spoznávať Stvoriteľa. My sa náboženstvo musíme naučiť. Nikto sa nenarodil ako lekár, kto chce byť lekárom musí sa učiť. Podobne náboženstvo, aké je a čo nám hovorí, sa musíme učiť.


Sme schopní sami sa dostať k poznaniu, ktoré nemáme, bez toho, aby nás Boh usmernil? Môžeme skúšať, ale my sami nie sme toho schopní. Poznanie sme schopní získať len, keď nám ho Boh daruje; keď Boh umožní osobe získať poznanie. A potom, keď aj získame poznanie, vieme síce, čo máme robiť, ale nie sme schopní to urobiť, nemáme vyspelosť - múdrosť implementovať získané poznanie. Táto vyspelosť je darom Boha len pre Bohom vybraných ľudí. V kapitole Krava, verš 269, je uvedené: „Dáva múdrosť komu chce. A komu je múdrosť daná, tomu je dané veľké dobro. A poučia sa len tí, ktorí rozum majú.“ To znamená, my nie sme schopní získať sami múdrosť. A ten komu bola daná múdrosť, bolo mu dané veľké dobro, to znamená, že môže urobiť veľa dobra, veľa dobrých skutkov.


Múdrosť je prospešná v každom aspekte nášho života. Múdrosť je potrebná pre akékoľvek štúdium, na skúške, pri varení, pri usporiadaní nášho dňa, vo všetkom. Komu bola daná múdrosť, dokáže dosiahnuť oveľa viac, je efektívnejší a produktívnejší vo svojej práci, maximalizuje svoje zdroje, svoj čas, peniaze, pretože žije usporiadaný život.


Jednu vec, ktorú však môžeme robiť je byť v spoločnosti múdrych a inteligentných ľudí. Keď sme s ľuďmi, ktorí sú múdri a úspešní, môžeme sa naučiť dobré veci. Múdrosť je dar od Boha – to znamená ocitneme sa v situáciách, z ktorých sa môžeme poučiť a v dôsledku toho získať múdrosť. Učme sa teda aj zo skúseností iných ľudí. Ale tiež rozmýšľajme nad sebou, prečo sme neboli schopní dosiahnuť čo sme chceli, skontrolujme si svoje chyby, môžeme sa z nich poučiť. Analyzujme, kde sme premrhali čas? Čo sme urobili zle? Snažme sa poučiť z vlastných chýb a už ich neopakovať.


Múdrosť môže získať len ten, kto sa bojí Boha, pretože si je vedomý toho, že sa ho Boh raz opýta na jeho strávený čas, získané peniaze, prežitý život.

Múdrosť nemožno získať, môže byť len daná, preto je potrebné prosiť Boha o múdrosť. Keď nemáme požehnanie v čase, vo svojich peniazoch, v poznaní, ktoré sme získali, pýtajme múdrosť od Boha. Múdrosť nám pomôže zorganizovať prácu, čas, peniaze, povinnosti a prinesie nám veľké dobro v tomto živote aj vo večnosti.


Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Krava, verše 83, 269 od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com29 views0 comments

Comments


bottom of page